Công bố Quyết định số 13/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 15/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba, về việc giải thể Tổ kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   15/08/2022   597  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố Quyết định số 13/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 15/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba, về việc giải thể Tổ kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba:

Văn bản công bố thông tin

Quyết định