Công bố thay đổi nhân sự

Phòng Tài chính - Kế toán   15/08/2022   382  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố về việc thay đổi nhân sự

Văn bản công bố thông tin

Các Quyết định kèm theo: 13/22/QĐ-S3-HĐQT03/21/QĐ-S3-HĐQT