Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Phòng Tài chính - Kế toán   03/03/2023   1674  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Thông báo: Tải về