Công bố thông tin Quyết định số 02/23/QĐ-S3-HĐQT, về việc: Chấp thuận hợp đồng tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hạng mục cải tạo khoảng trụ 55-56 đường dây 35kV - NMTĐ Khe Diên với Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Phòng Tài chính - Kế toán   13/04/2023   612  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin Quyết định số 02/23/QĐ-S3-HĐQT, về việc: Chấp thuận hợp đồng tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hạng mục cải tạo khoảng trụ 55-56 đường dây 35kV - NMTĐ Khe Diên với Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Tài liệu đính kèm: Tải về