Công bố thông tin ký kết hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC số 237/HĐKT-AAC "Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Sông Ba"

Phòng Tài chính - Kế toán   20/06/2023   842  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Công bố thông tin ký kết hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC số 237/HĐKT-AAC "Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Sông Ba":

Văn bản công bố thông tin