Công bố thông tin: Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu SBA1211 của Công ty cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   06/10/2023   1011  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Công bố thông tin Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu SBA1211 của Công ty cổ phần Sông Ba:

Văn bản công bố thông tin

Thông báo số 3344/TB-SGDHN