Công bố thông tin: Thông báo của VSDC đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do

Phòng Tài chính - Kế toán   17/11/2023   939  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Công bố thông tin Thông báo của VSDC đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khóan chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do:

Văn bản công bố thông tin

Văn bản số 14220/VSDC-ĐK.NV