Công bố thông tin Quyết định số 01/24/QĐ-SBA-HĐQT, về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Phòng Tài chính - Kế toán   05/03/2024   892  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin Quyết định số 01/24/QĐ-SBA-HĐQT, về việc:  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về

Tài liệu đính kèm: Tải về