Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị   27/05/2021   4972  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

Thông báo mời họp, Chương trình họp, mẫu giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền 

- Thông báo mời họpTải về

- Chương trình họpTải về

- Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyềnTải về

- Mẫu ủy quyền tập thểTải về

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Tải về

Các nội dung báo cáo, tờ trình trình Đại hội 

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021: Tải về

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán: Tải về ; BCTC2020

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị: Tải về

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, từng thành viên Ban Kiểm soát: Tải về

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Tải về

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020: Tải về

- Tờ trình về thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021: Tải về

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

+ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Tải về; Phụ lục

+ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Tải về

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Tải về

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty: Tải về

Phiếu biểu quyết số 4 tại cuộc họp ĐHĐCĐ: Tải về

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Tải về