Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Hội đồng quản trị   27/07/2018   1003  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
 
 Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:
 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Report on corporate governance of listing company of the first 6 months of 2018