Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị   27/03/2019   1323  

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

(12/4/2019)

 

 

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

I

Thủ tục trước khai mạc

7h30÷8h00

 

1

Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; ổn định chỗ ngồi

 

Ban Tổ chức

2

Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự

 

Ban Tổ chức

II

Khai mạc

8h00÷8h30

 

1

+ Tuyên bố lý do;

+ Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

 

Ban Tổ chức

2

Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự

 

3

Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp (Chủ tịch HĐQT đương nhiệm)

 

4

Cử Thư ký cuộc họp

 

Chủ tọa

5

Bầu Ban Kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội

 

Chủ tọa

6

Phổ biến Quy chế đại hội

 

Trưởng Ban kiểm phiếu (BKP)

7

Thông qua Quy chế đại hội

 

Chủ tọa

III

Nội dung họp của Đại hội

8h30÷10h55

 

1

Thông qua chương trình cuộc họp

8h30÷8h35

Chủ tọa

2

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018; Kế hoạch năm 2019

8h35÷8h50

Ông Phạm Phong

UVHĐQT-

Tổng Giám đốc

3

Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán

8h50÷9h00

Ông Phạm Thái Hùng- KTT Công ty

4

Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT; Kế hoạch năm 2019 và tầm nhìn đến năm 2024

9h00÷9h10

Chủ tịch HĐQT

5

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS

9h10÷9h20

Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) 

6

Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Trưởng BKS

7

Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018

9h20÷9h35

Chủ tịch HĐQT

8

Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2019

Chủ tịch HĐQT

9

Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo

Chủ tịch HĐQT

10

Tờ trình về Báo cáo kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ

Chủ tịch HĐQT

11

Đại hội thảo luận.

9h35÷10h05

Chủ toạ, Cổ đông

12

Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

10h05÷10h20

Trưởng BKP,

Chủ toạ, Cổ đông

13

Nghỉ giải lao 15 phút

(Ban Kiểm phiếu làm việc)

10h20÷10h35

 

14

Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

10h35÷10h40

Trưởng BKP

15

Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

10h40÷10h50

Thư ký cuộc họp

16

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

10h50÷10h55

Chủ tọa, cổ đông

IV

Phát biểu bế mạc

10h55÷11h00

Chủ tọa

V

Mời cơm thân mật

Từ 11h10

 

Tờ trình và dự thảo Quy chế cuộc họp: Tải về

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019: Tải về

Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán: Tải về

Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT: Tải về

Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2018: Tải về

Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty: Tải về

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Tải về 

Kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019: Tải về

Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2019: Tải về

Tờ trình về Báo cáo kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại  Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ Công ty: Tải về

Danh sách người có liên quan và lợi ich có liên quan với Công ty Cổ phần Sông Ba: Tải về

Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019: Tải về

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tải về

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Tải về

          Mẫu đăng ký dự họp: Tải về
          Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về