THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,1724
Tổng sản lượng trong tháng: 6,4178
Tổng sản lượng trong năm: 6,4178  /  36,0000
Mực nước hồ (m): 206,19
Lượng mưa (mm): 0,0
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,2293
Tổng sản lượng trong tháng: 19,2913
Tổng sản lượng trong năm: 19,2913  /  160,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,0

THÔNG TIN THEO THÁNG