THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 10,5  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,2323
Tổng sản lượng trong tháng: 0,7862
Tổng sản lượng trong năm: 42,4546  /  42,0000
Mực nước hồ (m): 203,91
Lượng mưa (mm): 0,4
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,9879
Tổng sản lượng trong tháng: 3,1013
Tổng sản lượng trong năm: 159,1399  /  175,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 11,8

THÔNG TIN THEO THÁNG