THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 14,5  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,1083
Tổng sản lượng trong tháng: 2,1406
Tổng sản lượng trong năm: 18,7666  /  40,0000
Mực nước hồ (m): 201,24
Lượng mưa (mm): 0,0
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,5359
Tổng sản lượng trong tháng: 3,9375
Tổng sản lượng trong năm: 46,5759  /  180,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,0

THÔNG TIN THEO THÁNG