THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 6,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0746
Tổng sản lượng trong tháng: 0,9790
Tổng sản lượng trong năm: 31,0499  /  44,0000
Mực nước hồ (m): 194,57
Lượng mưa (mm): 21,3
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,3003
Tổng sản lượng trong tháng: 15,0736
Tổng sản lượng trong năm: 122,0487  /  200,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 45,3

THÔNG TIN THEO THÁNG