Thông báo tuyển dụng

Trong những năm qua, Công ty luôn tìm kiếm những người có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức tốt để cùng đồng hành phát triển. Nhằm bổ sung nhân sự cho lĩnh vực phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   17/08/2016   1074   0

Kết quả tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện Đợt 3 năm 2016

Căn cứ kết quả tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện đợt 3 năm 2016 tổ chức vào ngày 19 và 21/07/2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba. Công ty thông báo các thí sinh được tuyển dụng như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   27/07/2016   1085   0

Thông báo tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   27/06/2016   1075   0

Thông báo tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/05/2016   1056   0

Thông báo tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   10/04/2016   1048   0