Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư Cơ khí

Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/11/2013   1360   0

Thông báo tuyển dụng nội bộ Phó Tổng giám đốc Kinh doanh

Công ty Cổ phần Sông Ba mời CBNV tham gia tuyển dụng vị trí Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh với điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   27/11/2013   1390   0

Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư Cơ khí

Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/10/2013   1376   0

Thông báo kết quả tuyển dụng năm 2012

Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) thông báo kết quả tuyển dụng chức danh vận hành NMTĐ Krông H'năng cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/10/2013   1309   0

Thông báo tuyển dụng nội bộ Phó Tổng giám đốc Kinh doanh

Công ty Cổ phần Sông Ba mời CBNV tham gia tuyển dụng vị trí Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh với điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   29/10/2013   1322   0