THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 9,3  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0985
Tổng sản lượng trong tháng: 3,4901
Tổng sản lượng trong năm: 23,9531  /  40,0000
Mực nước hồ (m): 199,60
Lượng mưa (mm): 0,2
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 0,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0000
Tổng sản lượng trong tháng: 4,4971
Tổng sản lượng trong năm: 54,0411  /  180,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,4

THÔNG TIN THEO THÁNG